Vzdelávanie - Nadácia Pontis

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekte

Nadácia Pontis začala vo februári 2010 implementovať nový projekt Vzdelanie prináša zmenu!, ktorý sa venuje presadzovaniu témy rozvoja v spoločnosti. Čítaj ďalej...

 

O Nadácii Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Čítaj ďalej...

Rozvojový portál Nadácie Pontis

Vanessa 9

Globálne problémy a rozvojové vzdelávanieRozvojové vzdelávaniePrierezová disciplína zahŕňajúca témy z oblasti udržateľného rozvoja, ľudských práv, ekologického. multikultúrneho, globálneho vzdelávania. Jeho cieľom je pochopenie vzťahov medzi životmi ľudí z tzv. vyspelých a tzv. rozvojových krajín a na tomto základe tiež podpora medzinárodnej rozvojovej spolupráce. Rozvojové vzdelávanie je dynamický proces, ktorého cieľom je:

- dosiahnutie komplexných vedomostí o rozvojovej problematike a vzájomnej závislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami

- podpora interkultúrneho porozumenia

- podpora sociálnych zmien, ktoré by viedli k rovnosti, spravodlivosti a solidarite

- podpora práv a povinností pre každého jednotlivca, ktorý by mal prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju.

http://www.rozvojovevzdelavanie.sk/
– aktuálna téma pre nás

Vitajte na stránkach Nadácie Pontis venovaných problematike medzinárodného rozvoja. Jej cieľom je informovať a vzdelávať odbornú verejnosť v oblasti kľúčových rozvojových tém.

Globálne vzdelávanieGlobálne vzdelávaniePodľa Britskej organizácie Development Education Association: aktívny vzdelávací proces, ktorý umožňuje ľuďom pochopiť vzťah medzi ich životom a životmi ostatných ľudí po celom svete v meniacej sa globálnej spoločnosti, ktorá je multikultúrna a prepojená.

http://www.rozvojovevzdelavanie.sk/

Podľa North-South Centre Rady Európy: také vzdelávanie, ktoré otvára ľuďom oči voči svetovej realite, a ktoré ich posilňuje v presadzovaní väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudských práv pre všetkých.

http://www.rozvojovevzdelavanie.sk
zdôrazňuje globálnyGlobálnyCelkový, súhrnný, súborný; všeobecný; celosvetový; bežný, všeobecný.

http://www.cudzieslova.sk/hladanie/glob%C3%A1lny
kontext v učení sa. Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, skupiny, komunity, či spoločnosti. Globálne témy však poskytujú aj priestor na zmenu postojov jednotlivcov a posilňujú uvedomenie si seba samého a vlastného poslania v spoločnosti a vo svete.

Nadácia Pontis v súčasnosti, okrem iného, upriamuje svoju pozornosť na realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti rozvojovej problematiky na vysokých školách. Rozvojové vzdelávanie je fenomén, ktorý čoraz viac preniká do povedomia slovenskej pedagogickej obce. V odbornej literatúre sa stretávame s rôznymi pojmami, ktoré súvisia ako s globálnym, tak aj s rozvojovým vzdelávaním. Ide najmä o pojmy – globálne vzdelávanie, humanitárne vzdelávanie, dobrovoľníctvoDobrovoľníctvoVo vzťahu k občianskej spoločnosti a tretiemu sektoru ho možno vnímať v dvoch rovinách. Na jednej strane občianska spoločnosť a tretí sektor predstavujú priestor, v ktorom sa dobrovoľnícke aktivity realizujú. Na druhej strane občianska spoločnosť a tretí sektor by nemohli fungovať bez toho, aby ľudia nemali víziu a chuť robiť niečo v prospech iných, svojej komunity, či celej spoločnosti. Altruizmus je tak pevným základom občianskych aktivít.

(Brozmanová-Gregorová, A., 2009)

Dobrovoľníctvo sa v súčasnosti vyznačuje vo svete rôznymi formami. Je silno ovplyvnené históriou, politikou, kultúrou a náboženstvom regiónu, v ktorom sa rozvíja, a preto existujú aj rôzne náhľady na jeho definovanie. V posledných rokoch sa vo väčšine krajín uplatňuje vymedzenie dobrovoľníctva na základe troch charakteristík:

- dobrovoľníctvo je aktivita, ktorá nie je vykonávaná primárne pre finančný zisk, i keď dobrovoľnícke aktivity môžu zahŕňať náhradu nákladov spojených s ich výkonom

- dobrovoľnícke aktivity sú vykonávané dobrovoľne, na základe individuálnej, slobodnej vôle

- dobrovoľnícke aktivity prinášajú profit inému človeku ako dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke alebo sú prospešné spoločnosti vo všeobecnosti, pričom sa samozrejme uznáva, že dobrovoľníctvo prináša signifikantný zisk aj pre samotného dobrovoľníka/dobrovoľníčku.

(Measuring volunteering: A praktical Toolkit, 2011)

Môžeme konštatovať, že za dobrovoľníctvo sa považuje aktivita, ktorá je vykonávaná dobrovoľne, na základe slobodnej vôle. Diskutovanou v súvislosti s týmto kritériom je najmä miera slobodnej vôle, respektíve dobrovoľnosti a na druhej strane miera povinnosti.

(Brozmanová – Gregorová, A., 2012)

Centrálny štatistický úrad United Kingdom definuje dobrovoľnícku aktivitu ako „akúkoľvek aktivitu, v rámci ktorej človek trávi svoj čas, nie je za ňu platený a zároveň vykonáva niečo, čo má za cieľ blaho (pomoc a podporu) iného človeka alebo skupiny ľudí okrem blízkych príbuzných alebo zlepšovanie prírodného prostredia.

(Low, Butt, Paine, Smith, 2007)
, globalizácia, multikulturalitaMultikulturalita Termín, ktorý popisuje koexistenciu viacerých osobitných spoločenstiev bez dôrazu na možnosti vzájomného ovplyvňovania sa a prípadné zmeny, ktoré toto súžitie prináša. Ak hovoríme o koexistencii, nemôžeme jednotlivé kultúrne spoločenstvá vnímať ako izolované útvary, ale musíme počítať s endogénnymi zmenami v štruktúre každej z nich.

(Ľuptáková, 2004)

Multikulturalita je jav, ktorý sa nedá obísť a s ktorým úzko súvisí problematika globalizácie. Globalizácia je uskutočňovaná modernizačnými procesmi, ktoré majú za následok vytváranie nových mocenských skupín, a vôbec nových sociokultúrnych väzieb.
, gender, diskrimináciaDiskrimináciaZnevýhodňovanie alebo obmedzovanie jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré sa deje z dôvodu ich pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia. Diskrimináciou je každé neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi zo strany štátu alebo iných ľudí, ktorí majú istú moc, právomoci alebo sa pohybujú v prostrediach, kde sú ľudia jeden od druhého istým spôsobom závislí.

http://www.diskriminacia.sk/?q=a_dictionary
, udržateľný rozvoj, chudobaChudobaSociálny status človeka vyznačujúci sa hmotným nedostatkom. Spájaná je prevažne s rozvojovými krajinami, v ktorých nie sú zabezpečené základné podmienky pre dôstojný život a uspokojenie základných potrieb. Ide o jeden z najťažšie riešiteľných problémov. Vyznačuje sa hmotnou núdzou, nedostatkom potravín, pitnej vody, šatstva, slabou základnou zdravotnou u starostlivosťou, zlým prístupom ku vzdelaniu a tragickou situáciou okolo obydlia. Dôsledky chudoby sú chronický hlad, podvýživa, nedostatočná imunita, nevzdelanosť, infekčné choroby či vysoká detská úmrtnosť. Je tiež stavom, kedy sú životné podmienky človeka v rozpore so základnými ľudskými právami.
, komunitaKomunita1.Spoločenstvo ľudí žijúcich či kooperujúcich v jednej inštitúcii alebo v jednej lokalite.

(Matoušek, 2008)

2.Sociálny útvar charakterizovaný jednak zvláštnym typom sociálnych väzieb vo vnútri medzi členmi, jednak špecifickým postavením navonok, v rámci širšieho sociálneho prostredia.

(Maríková-Petrusek-Vodáková, s. 512, 1996)
a podobne. Zámerom Nadácie Pontis je preto nielen priniesť nové a kvalitné informácie vysokoškolským pedagógom prostredníctvom vybraných tém, ale zabezpečiť aj to, aby sa získané informácie následne odovzdali študentom. Dôležitou súčasťou tohto procesu je dodať pedagógom metodické materiály, učebné materiály, vzdelávacie materiály o globálnych a rozvojových témach, a tým zabezpečiť vznik nových povinných a voliteľných predmetov na vysokých školách a nakoniec i vznik nových študijných programov. Nadácia Pontis zároveň koordinuje pracovnú skupinu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov, prostredníctvom ktorej chce vytvoriť sieť aktívnych a spolupracujúcich expertov venujúcich sa rozvojovej problematike na slovenských univerzitách. Aby sa tieto ciele naplnili, Nadácia Pontis ponúka prioritne pedagógom pôsobiacim na vysokých školách, ale aj odbornej verejnosti, výskumníkom a študentom vzdelávací portál vzdelavanie.nadaciapontis.sk.

Prostredníctvom nášho portálu tak postupne získate prístup nielen k odbornej literatúre, či už v podobe zahraničných štúdií alebo v podobe kníh, ktoré vydala Nadácia Pontis, ale aj k metodickým postupom, metodickým materiálom a učebným materiálom. V neposlednom rade získate množstvo zaujímavých informácií o hlavných cieľoch, princípoch a témach globálneho a rozvojového vzdelávania.

Budeme sa venovať hlavne nasledovným témam, ktoré budeme postupne napĺňať a dopĺňať o ďalšie:

 Portál chce zároveň interaktívnou formou priblížiť širšej verejnosti otázky súvisiace s medzinárodných rozvojom. Priebežne sa preto na ňom budú objavovať články, videá a fotografie s rozvojovou tematikou. Ich autormi budú tak odborníci pôsobiaci na slovenských univerzitách, ako aj pracovníci Nadácie Pontis, ktorí implementujú rozvojové projekty vo východnej Európe, na Balkáne, ale aj v Afrike a na Kube.

V časti Objednávkový formulár si môžete bezplatne objednávať knihy "Pravda o obchode" a "Od lokálneho ku globálnemu. Kľúčové problémy rozvojových štúdií". Onedlho pribudnú ďalšie tri knihy - nenechajte si ich ujsť!

Pedagógom a ich študentom ponúkame možnosť zavesiť študijné materiály k vyučovaným predmetom na web. Stačí nás Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Navigácia: Home